Meenakshi Pancharatnam Lyrics-English
Meenakshi Pancharatnam Lyrics-English

Udyath bhanu sahasra koti sadrusam, Keyura harojjwalam,
Bimboshtim smitha danthapankthi ruchiram, peetambaralankrutham,
Vishnu brahma surendra sevitha patham, Thathwa swaroopam shivam,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 1

Mukthahara lasath kireeda ruchiram, poornendu vakthra prabham,
Sinchannupura kinkini manidaram, padmaprabha basuram,
Sarvabeeshta bala pradham giri sutham, vani rama sevitham,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 2

Sri vidhyam shiva vama bhaga nilayam, hreenkara mantrojwalam,
Sri chakrangitha bindu Madhya vasathim, Srimath sabha nayakeem,
Srimath shanmuga vignaraja jananim, sriman jagan mohinim,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 3

Srimath Sundara nayakim, bhaya haram, jnana pradham Nirmalam,
Syamabham kalasanarchitha padam,narayanasyaanujam,
Veena venu mrudanga vadhya rasikam, nana vidham ambikam,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 4

Nana yogi muneendra hrudsu vasatheem, nanartha sidhi pradham,
Nana pushpavirajithangri yugalam, narayanen architham,
Nada brahma mayim parath para tharam, nanartha thathwathmikam,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 5

Advertisements